Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van Bazaar.nl en haar subdomeinen en de daarin opgenomen gegevens, kan de uitgever van Bazaar.nl (hierna de noemen “de uitgever” niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. De uitgever aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen, meningen en kortingen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of de uitgever kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

De uitgever kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De uitgever garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. De uitgever behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor de inhoud op deze website volgens de algemene wetten. Echter, als een service provider zijn wij niet verplicht om toezicht te houden op doorgestuurde of opgeslagen externe informatie of om omstandigheden die duiden op illegale activiteiten te onderzoeken.

Verplichtingen om informatie te verwijderen of blokkeren blijft volgens de algemene wetgeving blijven onaangetast. Een verplichting in dit opzicht, is alleen mogelijk vanaf de datum dat kennis is verkregen van een specifieke inbreuk. Na kennisgeving van de schendingen, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op wiens inhoud wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij niet aansprakelijkheid worden gehouden voor deze externe inhoud. De respectievelijke aanbieder of exploitant van de pagina's is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina's. De gelinkte pagina's worden gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen op het moment van koppelen. Illegale inhoud was niet herkenbaar op het moment van koppelen.

Echter, een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte pagina's is niet redelijk zonder concreet bewijs van een overtreding. Na kennisgeving van overtredingen zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Links naar andere websites

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. De uitgever is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig,van de site die u bezoekt.

Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer is onderdeel van het internetaanbod van waaruit deze pagina werd verwezen. Wanneer gedeeltes of individuele termen van deze verklaring niet legaal of correct zijn, zal de inhoud of geldigheid van de andere onderdelen onaangetast blijven door dit feit.

De inhoud van de websites van Bazaar.nl en haar subdomeinen wordt zorgvuldig verzameld en verwerkt. Echter wordt de inhoud niet op volledigheid en nauwkeurigheid gegarandeerd. Alle aanbiedingen, informatie, kortingen en vermeldingen zijn niet bindend en onder voorbehoud.

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (ODR): http://ec.europa.eu/consumers/odr

Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan procedures voor geschillenbeslechting voor een geschillenbeslechting instantie.